Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Bezpieczny przedszkolak

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

58-506 Jelenia Góra, ulica Kurpińskiego 2

Nr działki:

11/49

Skrócony opis projektu:

Naprawa nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem przedszkola. Reorganizacja terenu celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zmiana nawierzchni na kostkę brukową w ramach obrysu.

Pełny opis projektu:

Projekt dotyczy modernizacji dziedzińca przedszkolnego, który stanowi jedyną drogę dojazdową do placówki i jednocześnie drogę zaopatrzeniową, drogę p.poż., plac manewrowy i parkingowy. Modernizacja ta polega przede wszystkim na utworzeniu optymalnej liczby miejsc parkingowych oraz na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej, na kostkę betonowo-brukową i rozbudowę (ok.600m.2) – powiększenie placu manewrowego i zagospodarowanie terenów zielonych. W/w inwestycja, w zdecydowany sposób podniosłaby poziom bezpieczeństwa 290 podopiecznych, ich rodziców i personelu placówki. Rodzice przywożący i odbierający dzieci z przedszkola, stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, manewrując na niewielkim parkingu usytuowanym przed głównym wejściem. Inwestycja ułatwi istniejące utrudnienie w ruchu drogowym w przyległych ulicach, ponieważ trudny wjazd powoduje blokady ul. Karłowicza. Bardzo uszkodzona powierzchnia placu powoduje uszkodzenia pojazdów oraz liczne kolizje. Stan nawierzchni zdecydowanie utrudnia wjazd i manewrowanie pojazdów specjalnych i zaopatrzenia. Nieregularny kształt pasów zieleni przy placu parkingowym sprawia, że teren jest trudno dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto dzięki projektowi poprawiona zostanie estetyka przedszkola oraz sąsiadujących budynków mieszkalnych od ulicy Karłowicza i Komedy Trzcińskiego. Na realizacji projektu skorzystają bezsprzecznie dzieci, ich rodzice oraz mieszkańcy przyległych budynków. Ponadto sąsiadujący z placówką zmotoryzowani mieszkańcy ulicy Karłowicza, Komedy Trzcińskiego i Kolberga, będą mogli korzystać z istniejącego parkingu poza godzinami pracy placówki. Przedmiotowy projekt inwestycji jest logiczną kontynuacją zrealizowanych wcześniej zaleceń PP Inspektora Sanitarnego (protokół 249/4DM/14 ) dotyczących doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego zniszczonej nawierzchni terenu sąsiadującego z terenem, którego dotyczy przedmiotowy wniosek. Zakres prac: Wykonanie prac pomiarowych i niwelacja terenu Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej Demontaż starych krawężników Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Wykonanie drenażu placu Mechaniczne wykorytowanie powierzchni Ułożenie i zagęszczenie podbudowy z kamienia Ułożenie i i zagęszczenie podbudowy cementowo-piaskowej Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych Ułożenie na podbudowie kostki betonowej na traktach( 6cm) Ułożenie na podbudowie kostki betonowej na placu ( 8cm) Zagospodarowanie terenu zielonego.

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie prac pomiarowych i niwelacja terenu7 050.00 zł
2.ręczne rozebranie nawierzchni z betonu58 800.00 zł
3.rozebranie krawężników na podsypce piaskowej8 610.00 zł
4.mechaniczne wykonanie korytarza na całej szerokości w gruncie kat. I-IV14 070.00 zł
5.krawężniki betonowe na podsypce piaskowo-cementowej12 900.00 zł
6.nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową197 340.00 zł
7.ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (kat. gruntu IV)71 400.00 zł
8.utylizacja gruzu31 500.00 zł
9.podatek VAT92 385.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 494 055.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: