REGULAMIN
„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
Miasta Jelenia Góra na rok 2017”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.784.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 października 2016 r. REGULAMIN „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2017”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne §1

 1. W celu spełnienia oczekiwań mieszkańców Jeleniej Góry wprowadza się „Jeleniogórski Budżet Obywatelski Miasta Jelenia Góra na rok 2017” zwany dalej „JBO 2017”.
 2. Ze środków JBO 2017 finansowane są zadania mające służyć mieszkańcom Jeleniej Góry, muszą więc być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.
 3. Na realizację JBO 2017 przeznacza się kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych (tzn. obejmujących budowę, przebudowę, montaż, rozbiórkę lub remont). Przeznaczoną kwotę dzieli się po 200 000 zł na każdy z czterech rejonów miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wartość zgłoszonego zadania winna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania, a jego całkowita wartość nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.
 5. Zadania zaplanowane w ramach JBO 2017 możliwe są do realizacji w 2017 roku i nie mogą generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi).

Rozdział 2
Zgłaszanie wniosków §2

 1.  Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2017 może dokonać:
  1. osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia,
  2. osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.
 2. Jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 wnioski.

§3

 1. Zgłaszanie wniosków z propozycją zadań do JBO 2017 odbywać się będzie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej, do której link umieszczony jest na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl.
 2. Wypełnienie formularza będzie wymagało podania adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa oraz numeru PESEL/NIP celem założenia profilu Wnioskodawcy.
 3. Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą elektroniczną będzie wygenerowane przez system powiadomienie, które zostanie wysłane na podany przez Wnioskodawcę adres email.
 4. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 13 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2017, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku jest dołączenie listy poparcia podpisanej przez co najmniej 50 osób, o których mowa w § 2 pkt. 1. Dane na liście poparcia należy wypełnić czytelnie. W przypadku braku możliwości odczytania danych osobowych podpis z poparciem nie będzie uznany. Wzór listy poparcia – z opcją pobrania - będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl
 6. Wnioskodawca może na dowolnym etapie wycofać zgłoszony wniosek, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania. Pisemną rezygnację należy złożyć w Urzędzie Miasta, zgodnie z adresem podanym w § 3 pkt. 4.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia swojego profilu Wnioskodawcy. Błędy w transmisji danych, brak uzupełnień przez Wnioskodawcę w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2017, skutkować będą nieprzyjęciem wniosku i odstąpieniem od przeprowadzenia dalszej procedury.

§4

 1. Zgłoszone wnioski przekazywane będą właściwym merytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Jelenia Góra celem dokonania analizy formalno-merytorycznej.
 2. Analiza wniosków odbywać się będzie według poniższych kryteriów:
  1. lokalizacja zadania w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
  2. zgodność z kompetencjami gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) i z Regulaminem JBO 2017,
  3. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra,
  4. oddziaływanie społeczne oraz ogólnodostępność zadania dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra,
  5. atrakcyjność zadania (unikatowość, atrakcyjność przestrzenna lub społeczna, wartość promocyjna),
  6. techniczna możliwość realizacji,
  7. weryfikacja kosztów, z zastrzeżeniem, że rzeczywisty koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwot opisanych w § 1, pkt. 3 i 4.
 3. Wnioski niespełniające kryteriów opisanych w § 4, pkt. 2, nie będą brane pod uwagę i nie zostaną poddane głosowaniu, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email.

Rozdział 3
Weryfikacja wniosków §5

 1. W terminie wyznaczonym w Harmonogramie JBO 2017 przeprowadza się procedurę weryfikacyjną.
 2. Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra przeprowadza wstępną weryfikację wniosków pod względem formalnym (ocena pod względem prawidłowości wypełnienia pól wniosku, sprawdzenia listy poparcia – liczby podpisów, ilość załączników, podpisy Wnioskodawców), następnie przekazuje je do 3-etapowej oceny merytorycznej właściwym wydziałom Urzędu Miasta Jelenia Góra:
  1. etap 1 - weryfikacja własności działek, na których realizowane będą zadania, przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  2. etap 2 - ocena zgodności wniosków z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra, dokonana przez Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  3. etap 3 – analiza merytoryczna wniosków przez właściwe kompetencyjnie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 3. Przy analizie merytorycznej i udzielaniu rekomendacji stosowane będą kryteria określone w § 4 pkt. 2.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest, na wezwanie, do usunięcia braków, które skutkować mogą odstąpieniem od dalszej procedury i uzupełnienia wniosku w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2017.
 5. W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacyjnej Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, w oparciu o wnioski, które spełniły warunki opisane w § 4 pkt. 2 oraz otrzymały pozytywną rekomendację, przygotuje wykaz zadań, które poddane zostaną pod głosowanie.
 6. Wykaz zadań, o którym mowa w pkt. 5 oraz lista wniosków, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji (z podaniem przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji) zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl, w terminie określonym w Harmonogramie JBO 2017.
 7. W terminach i miejscach określonych w Harmonogramie JBO 2017 przeprowadzona zostanie otwarta publiczna prezentacja zadań, które zostaną poddane pod głosowanie.
 8. Do prezentacji, o której mowa w pkt. 7 zobowiązani są Wnioskodawcy, bądź ich przedstawiciele wskazani we wniosku.
 9. Kolejność prezentacji ustalona będzie w oparciu o wykaz zadań określony w pkt. 5. Przewidywany czas prezentacji pojedynczego zadania wynosi maksymalnie 5 minut, z możliwością wydłużenia czasu o dodatkowe 5 minut (fakultatywnie) z przeznaczeniem na dyskusję z publicznością.

Rozdział 4
Wybór zadań §6

 1. Wybór zadań przeprowadza się w głosowaniu, które odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej w serwisie internetowym Miasta - www.jeleniagora.pl.
 2. Platforma elektroniczna obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawierać będzie, informacje dotyczące poszczególnych zadań.
 3. W wyznaczonych punktach miasta utworzone zostaną ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego.
 4. Lista ogólnodostępnych stanowisk do głosowania elektronicznego podana zostanie do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą głosowania, zgodnie z Harmonogramem JBO 2017.

§7

 1. Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2017, ukończyła co najmniej 16. rok życia.
 2. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby głosującej.
 3. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla dowolnego rejonu Miasta Jelenia Góra.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule zadania.
 5. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 3 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
 6. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednego zadania, nie powoduje nieważności głosu.
 7. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.

§8

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu wskazań oddanych na każde z zadań.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdym rejonie, lecz nie mniej niż 150 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2017, zgodnie z zapisami § 1 pkt. 3 i 4.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie w obecności Wnioskodawców tych zadań.
 4. Wynik losowania jest ostateczny.
 5. W przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszone żadne zadanie, albo zgłoszone zadania nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Informacja o liście zadań, przyjętych do realizacji w ramach JBO 2017, podana zostanie do publicznej wiadomości w terminie określonym w Harmonogramie JBO 2017:
  1. na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra,
  2. w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” oraz Przewodniczącym rad doradczych Prezydenta Miasta,
  3. w formie komunikatu prasowego.

Rozdział 5
Realizacja zadań §9

 1. Zadania wyłonione w procedurze opisanej w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte w budżecie Miasta Jelenia Góra na 2017 rok.
 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania jego wartość przekroczy pierwotnie zakładany budżet, zadanie nie będzie realizowane.
 3. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Załącznik nr 1 – Lista rejonów,
  • Załącznik nr 2 – Harmonogram JBO 2017.

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

do 17.03.2017r.

Ogłoszenie listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2017.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE