Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Organizacja zawodów dla najtwardszych strażaków pn. Jeleniogórskie Toughest Firefighter - JTF 2023

Typ projektu:

MIĘKKI - tzw. nieinwestycyjny ( do: 150 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Plac Ratuszowy lub Plac Piastowski, Jelenia Góra

Nr działki:

Plac Ratuszowy, Jelenia Góra – działka nr 19/4 (obręb 0028) lub Plac Piastowski, Jelenia Góra – działka nr 7/3 (obręb 0005)

Skrócony opis projektu:

Przedmiotem projektu jest organizacja w Jeleniej Górze 2-dniowych zawodów dla „najtwardszych strażaków”, w trakcie których strażacy z Polski i zagranicy rywalizować będą w niezwykle widowiskowych i wymagających konkurencjach opartych na zadaniach wykonywanych przez strażaków podczas codziennej służby - zarówno podczas pożarów, miejscowych zagrożeń, jak i zajęć doskonalenia zawodowego (przygotowania fizycznego). Zawody odbędą się przy udziale publiczności – mieszkańców Jeleniej Góry i turystów odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską, którzy będą mieli okazję poznać specyfikę zawodu i pracy strażaka. Rywalizacja na specjalnie do tego celu przygotowanych torach przeszkód będzie okazją do zaprezentowania umiejętności i sprawności strażaków, którymi na co dzień muszą się wykazywać podczas akcji ratowniczych. Przede wszystkim jednak impreza służyć będzie popularyzowaniu wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.

Pełny opis projektu:

CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz zawodu i specyfiki pracy strażaka. Celami pośrednimi projektu są: 1) podniesienie sprawności fizycznej strażaków oraz 2) mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. ADRESACI PROJEKTU Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Jelenia Góra (78 778 mieszkańców - stan na 30 czerwca 2020r.) oraz osób odwiedzających Jelenią Górę i otaczające miasto pasma górskie (ok. 4 mln turystów rocznie). Adresatami projektu są również strażacy z jednostek z całej Polski oraz z zagranicy, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach – na potrzeby niniejszego wniosku założono udział w wydarzeniu 150 zawodników, 35 zespołów startujących w tandemach oraz 12 zespołów w rywalizacji grupowej (sztafeta). UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU I JEGO ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE Jednym z obowiązków funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze jest szerzenie edukacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym celu obiekty Komendy rocznie odwiedzają setki osób, a strażacy biorą udział w wielu wydarzeniach organizowanych na terenie Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Przez wiele lat, ze względu na brak odpowiednich pomocy dydaktycznych i infrastruktury, zajęcia ograniczały się do prezentacji sprzętu ratowniczego, nauki udzielania pierwszej pomocy i omawiania zasad postępowania podczas zagrożeń. Świadomość, że dobrze wyedukowane społeczeństwo jest szansą na zmniejszenie liczby zdarzeń ratowniczych i osób poszkodowanych oraz chcąc realizować misję edukacyjną na wysokim poziomie, zadecydowała o stworzeniu w 2020 roku Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży na terenie JRG-1 przy ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze. W roku 2021 Centrum, którego podstawowa oferta, tj. ścieżki bezpieczeństwa, z założenia dedykowana jest dzieciom w wieku 6-12 lat, wzbogaciło swoją ofertę o prowadzenie zajęć z obszaru ochrony przeciwpożarowej i pomocy medycznej z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w formie gry edukacyjnej z użyciem gogli – zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 12-18 lat oraz osób dorosłych, dla których taka forma edukacji również okazała się być wyjątkowo atrakcyjna. Warto podkreślić, że zarówno Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży, jak i gra edukacyjna, to przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego (odpowiednio: edycja 2020 i 2021). Projekt organizacji zawodów dla „najtwardszych” strażaków to kolejna odsłona aktywności edukacyjnej jeleniogórskich strażaków, którzy tym razem proponują organizację wydarzenia skierowanego do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i turystów - wydarzenia wzbogacającego kalendarz lokalnych imprez o atrakcyjną i niezwykle widowiskową formę rozrywki, która niesie też z sobą wymiar edukacyjno-promocyjny (popularyzowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i promocja zawodu strażaka-ratownika). Zawody, przeprowadzone według formuły wypracowanej w oparciu o doświadczenie innych miast, w których realizowane są już podobne wydarzenia (m.in. Toruń, Opole), to również okazja do sprawdzenia sprawności strażaków z różnych jednostek straży pożarnej. Wszystkie zadania podczas startów wykonywane są w pełnym umundurowaniu bojowym z podłączonymi aparatami powietrznymi, co oznacza, że – mając również na uwadze presję czasu - zawodnicy doświadczają ekstremalnego wysiłku, który bez odpowiedniego przygotowania fizycznego i mentalnego byłby właściwie niemożliwy do zniesienia. Zawody najtwardszych strażaków hartują nie tylko ciało, ale i ducha, umożliwiają doskonalenie pracy w zespole, mobilizują do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego – w ostatecznych rozrachunku - do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Projekt zgodny jest ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025”, realizując: • cel strategiczny nr 1: Wysoka jakość życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju miasta, cel operacyjny nr 1.7. Zwiększony poziom bezpieczeństwa związanego z klęskami żywiołowymi, pożarami, katastrofami i wypadkami w infrastrukturze technicznej, zadanie realizacyjne 1.7.3. Doskonalenie działań prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w szczególności w szkołach), • cel strategiczny nr 1: Wysoka jakość życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju miasta, cel operacyjny nr 1.9. Wypromowanie zdrowego stylu życia w mieście, zadanie realizacyjne 1.9.1. Promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z kreowaniem mody na rekreację, sport i turystykę (wykorzystanie wizerunku znanych osób), • cel strategiczny nr 4: Zwiększona konkurencyjność i atrakcyjność rynkowa gospodarki Jeleniej Góry, cel operacyjny 4.7. Rozwinięta i zintegrowana oferta produktów turystycznych, zadanie realizacyjne 4.7.10. Wzmocnienie funkcji turystycznej i rekreacyjnej starówki miejskiej. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE PROJEKTU W ramach projektu, w 2023 roku zorganizowane zostaną 2-dniowe zawody z udziałem najtwardszych strażaków (kobiet i mężczyzn) z Polski i zagranicy. Impreza odbędzie się podczas jednego weekendu (sobota-niedziela), w okresie czerwiec-wrzesień, w miejscu dostępnym dla szerokiego grona odbiorców - autor projektu proponuje Plac Ratuszowy lub Plac Piastowski w Jeleniej Górze (organizacja imprezy na Placu Ratuszowym lub Placu Piastowskim przyczyniłaby się do promocji najbardziej reprezentacyjnych miejsc Jeleniej Góry, co stanowić będzie wartość dodaną przedsięwzięcia). Impreza plenerowa będzie oczywiście bezpłatna dla mieszkańców Jeleniej Góry i turystów. Pierwszego dnia zawodów odbędą się starty indywidualne, drugiego – w tandemach i biegi sztafetowe. W trakcie zawodów odbędą się m.in. takie konkurencje jak: wejście na wieżę z pakietem wężowym ważącym 19 kg, wciągnięcie na wieżę 19 kg pakietu wężowego przy pomocy liny o średnicy ok. 15 mm, przesunięcie ciężaru przy pomocy 4 kg młota, przebiegnięcie slalomu na dystansie 42.5 m do napełnionej linii wężowej zakończonej prądownicą i przeciągnięcie napełnionego wodą węża na odległość 22.8 m, przeciągnięcie tyłem manekina o wadze 80 kg na dystansie 30 m, itp. W zawodach wezmą udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe, hełmy, buty i rękawice, oraz z podłączonym podczas startu aparatem ochrony układu oddechowego. Szczegółowe zasady organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji określone zostaną w regulaminie stworzonym na potrzeby wydarzenia. W trakcie imprezy, dla widzów, poza możliwością śledzenia emocjonującej rywalizacji, przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje: miasteczko dla dzieci ze strażackim torem przeszkód oraz stoiska sponsorów i partnerów wydarzenia. Na potrzeby imprezy przygotowana zostanie strona internetowa, za pośrednictwem której możliwe będzie zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniu, logo wydarzenia oraz materiały promocyjne (koszulki z logo wydarzenia i Miasta Jelenia Góra). Zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowane zostanie do jednostek straży pożarnej w Polsce i zagranicą. Materiały z wydarzenia pojawią się w lokalnych mediach (prasa, radio, TV), przygotowany zostanie również film podsumowujący imprezę. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Działania związane z realizacją projektu podzielone zostaną na 2 etapy zrealizowane w 2023 roku: • Etap I: powołanie zespołu odpowiedzialnego za organizację imprezy, wyłonienie partnerów i pozyskanie sponsorów wydarzenia, wybór dostawców usług na potrzeby wydarzenia, podpisanie umów, podjęcie działań informacyjno-promocyjnych (I półrocze 2023), • Etap II: organizacja 2-dniowego wydarzenia plenerowego w okresie letnim na jednym z centralnych placów Jeleniej Góry (Plac Ratuszowy lub Plac Piastowski). KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROJEKTU W KOLEJNYCH LATACH Ze względu na charakter projektu (organizacja 2-dniowego wydarzenia), nie będzie on generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych.

Zestawienie kosztów:

1.Koszt wynajęcia sprzętu/infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia zawodów JTF 2023 – 2 torów wraz z wieżami oraz sprzętem OUO (Ochrony Układu Oddechowego)49 000.00 zł
2.Koszty obsługi technicznej wydarzenia (wydzielenie stref, aranżacja stoisk organizatorów, partnerów i sponsorów wydarzania, wykonanie nagłośnienia, oświetlenia, itp.)18 000.00 zł
3.Wynagrodzenie dla konferansjera i osoby odpowiedzialnej za oprawę muzyczną wydarzenia14 000.00 zł
4.Wynagrodzenie dla sędziów zawodów10 000.00 zł
5.Promocja wydarzenia (opracowanie graficzne logo zawodów, wykonanie koszulek dla zawodników z logo wydarzenia i Miasta Jelenia Góra, promocja wydarzenia w mediach – TV, radio, prasa, przygotowanie filmu z wydarzenia)19 000.00 zł
6.Zakup medali, pucharów i nagród dla zawodników19 000.00 zł
7.Usługa cateringowa dla zawodników i osób odpowiedzialnych za obsługę w trakcie wydarzenia14 000.00 zł
8.Obsługa medyczna i ochrona wydarzenia5 000.00 zł
9.Wynajęcie sanitariatów (TOI-TOI)2 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 150 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: Zdjęcia_jeleniogórscy strażacy podczas zawodów FireFit Toruń 2021.pdf

Załącznik: zdjęcie 1.jpg

Załącznik: zdjęcie 2.jpg

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: