Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry

Typ projektu:

ZIELONY - ułatwiający adaptację miasta do zmian klimatu ( do: 250 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Aleja Jana Pawła II (drogę krajowa nr. 3)

Nr działki:

Działki 33; 17/2; 14, obręb geodezyjny 60

Skrócony opis projektu:

Stworzenie alei drzew na drodze prowadzącej do Jeleniej Góry, oraz obsadzenie drzewami miejsc wypoczynku obok ławek przy ścieżce rowerowo pieszej.

Pełny opis projektu:

Drzewa przydrożne mają wiele istotnych funkcji, o których się zapomina w dyskusji o wypadkach drogowych. Drzewa w sposób istotny wpływają na zmniejszenie prędkości pojazdów- to szczególnie istotne w miejscach gdzie jest tyle wypadków. Należy na problem drzew przy drochach zacząć patrzeć z perspektywy badań naukowych a nie intuicyjnych często nieprawdziwych obserwacji pojedynczych zdarzeń. Drzewa poprawiają jakość i nawilżenie powietrza, zmniejszają hałas dla okolicznych mieszkańców, wyhamowują wiatr. Dzięki tworzonemu przez nie cieniowi do powietrza dostaje się mniej substancji szkodliwych powstających podczas podgrzewania nawierzchni bitumicznych. Ograniczenie nagrzewania powierzchni bitumicznych zwiększa także dwu a nawet trzy krotnie ich żywotność. Drzewa w pasie rozdzielającym jezdnie to także ograniczenie olśnienia przez światła samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka. Duże drzewa w przestrzeni miejskiej to miejsce bytowania ptaków i owadów, oraz większa absorpcja wody opadowej, dzięki czemu odciążone są systemy odprowadzenia wód deszczowych. Więcej na temat korzyści (także ze względu na ruch samochodowy) w załączonych badaniach naukowych i opracowaniach specjalistycznych. Przedmiotem projektu jest obsadzenie aleją drzew ul. Jana Pawła, od skrzyżowania ze ścieżką na Krzyż milenijny (około 430mb) do wiaduktu przy ślimakach oraz około od mostu do miejsca gdzie pas zieleni się zwęża(około 200mb). Ten pas zieleni spełnia warunki § 53 rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - pas zieleni ma ponad 8 metrów szerokości, więc spełnia warunki sadzenia drzew w odległości 3 metrów od skrajni jezdni. Brak uzbrojenia terenu w tym miejscu- można wprowadzać nasadzenia drzew. Zaproponowano sadzenie drzew co 6 metrów, co daje łącznie 105 sztuk drzew. Miejsce to zostało wybrane z myślą o zdrowiu osób mieszkających w najbliżej położonych blokach mieszkalnych oraz osób korzystających ze ścieżek spacerowych wokół obwodnicy. Proponuję obsadzenie drzewami gatunku lipa drobnolista (np. Greenspire) lub inne z gatunku klon jawor, platan lub buk. Zaleca się konsultację I wybór gatunku odpowiedniego do nasadzeń przydrożnych oraz dostępnego w ofercie szkółek. Drzewa powinny odpowiadać warunkom materiału szkółkarskiego sadzonego w miastach. Szczegółowy opis – jak w załączniku „Standardy zieleni- opracowanie przygotowane dla miasta Warszawy” strona 40. Realizując tego typu inwestycję warto od razu zasadzić drzewa przy miejscach wypoczynku wzdłuż ścieżek po obydwu stronach. Razem 4 sztuki drzew przy ławkach po południowej stronie, oraz 1 po północnej (przy ławce przy wejściu na Krzyż Milenijny. Założyłam koszt sadzenia drzew w wysokości 2000zł/ sztukę. Wydaje mi się to bardzo wysoką kwotą, więc jeśli w drodze przetargu zostanie wyłoniona korzystniejsza oferta, w drodze konsultacji społecznych można pozostałe drzewa posadzić w innych miejscach w Jeleniej Górze.

Zestawienie kosztów:

1.zakup i sadzenie 110 sztuk drzew220 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 220 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: badania dotyczące wpływu zieleni przydrożnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego eng wraz z tłumaczeniem.pdf

Załącznik: ruch drogowy a choroby układu oddechowego.pdf

Załącznik: Załącznik 1. Korzyści z obsadzania dróg drzewami, wrac z doborem gatunkowym- opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.pdf

Załącznik: zanieczyszczenia wokół dróg do 30m.pdf

Załącznik: Standardy Zieleni - opracowanie przygotowane dla Miasta Warszawy..pdf

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: