Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Stwórzmy park osiedlowy na Czarnem

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

ulica Strumykowa

Nr działki:

działki Miasta JG - nr 614/24 i 292/42

Skrócony opis projektu:

Krótki opis projektu Ten projekt ma stanowić pierwszy krok w procesie budowy parku w centralnej części osiedla, w miejscu dziś zaniedbanym i w istocie bezużytecznym. Proponuje się, aby w roku 2023, została zbudowana ścieżka parkowa o długości 85 m i szerokości 2,5 m z drewnianym mostkiem nad Pijawnikiem, z lampami parkowymi, ławkami i koszami na śmieci. Nowa ścieżka skróci trasę ruchu pieszych w tym rejonie, zwiększy ich wygodę oraz bezpieczeństwo. Szacunkowy szt realizacji projektu: 180.490 zł.

Pełny opis projektu:

Projekt dotyczy budowy potrzebnej w tym miejscu ścieżki parkowej, co ma być też impulsem inicjującym tworzenie nowego parku. Trasę ścieżki pokazuje zał. 1. Będzie przebiegała od przystanku MZK „Dwór Czarne”, wzdłuż muru otaczającego Dwór, po parkowym mostku nad potokiem Pijawnik, do ulicy Czarnoleskiej. Jest projektowana na działkach nr 614/24 i 692/42, stanowiących własność Miasta a w/w mostkiem przekroczy działkę nr 614/25 tj. potok Pijawnik, będący we władaniu „Wód Polskich”. Patrz wycinek mapy katastralnej (zał. 1). Teren o który mowa jest w miejscowym planie z.p. przeznaczony pod zieleń publiczną. Dodać należy, że leży on w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej Dworu Czarne. Oznacza to wymóg uzgodnienia projektu po linii konserwatorskiej dla zapewnienia nadzoru archeologicznego. Ścieżka została wytrasowana z „miękkimi” łukami, aby charakterem od początku wpisywała się w klimat przyszłego założenia parkowego. Parametry ścieżki: długość – 85 m, szerokość – 2,5 m, długość mostka – ca 15 m. Konstrukcja ścieżki z mocnym korytowaniem i podłożem, uwzględniającym możliwość ruchu pojazdów awaryjnych, obrzeża krawężnikowe, profil ścieżki zapewniający odwodnienie, wierzchnia warstwa utwardzona, żwirowa lub z drobnego grysu. Wzdłuż ścieżki projektuje się 5 lamp parkowych oraz po 5 ławek i towarzyszących im koszy na śmieci. Podany opis ścieżki, ma charakter wstępny i powinien być uściślony w projekcie technicznym. Dotyczy to m.in. formy architektonicznej mostku nad Pijawnikiem. W toku realizacji głównego zadania, tj. budowy ścieżki, zakłada się przeprowadzenie podstawowego zakresu prac porządkowych oraz selekcji samosiejek w jej bezpośrednim otoczeniu. Projekt przyszłego parku, uwzględniający kanony sztuki ogrodniczej, aspekty dendrologiczne, renaturyzacyjne ukształtowanie cieku Pijawnika, elementy małej architektury etc., to zadania kolejnych etapów. Beneficjentami tej inicjatywy będzie przede wszystkim licząca dziś ponad 2100 mieszkańców, społeczność osiedla Czarne. O tym, że idea o której mowa jest przez nich dobrze oceniana, autor wniosku mógł przekonać się podczas spotkań po publikacji artykułu p/t "Czy tu może być ładniej?" (Katolicki Biuletyn Czarnego nr 1/2015). Patrz zał. 2. Do beneficjentów projektu zaliczyć należy też osoby przybywające z zewnątrz, mieszkańców Jeleniej Góry i turystów krajowych oraz zagranicznych, wśród których Dwór Kacpra Schaffgotscha zdobył już popularność. Wzrośnie ona po zakończeniu procesu rewaloryzacji. Sama budowa ścieżki jest zadaniem stosunkowo prostym, do wykonania w ciągu 3-4 miesięcy, o ile zostanie ono odpowiednio przygotowane oraz powierzone fachowej firmie. Przygotowanie objąć musi rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, konsultacje po linii konserwatorskiej (sąsiedztwo zabytku) i wodno-prawnej (Pijawnik), w zarządach dróg i mostów (wpięcie ścieżki w układ ulic) oraz energetyki (zasilanie lamp parkowych). Trwałość rezultatów projektu nie powinna budzić wątpliwości. Realizacja zadania budowlanego ma z natury rzeczy skutki trwałe. Bieżące utrzymanie ścieżki w dobrym stanie będzie zadaniem służb miejskich, odpowiedzialnym za stan całej sieci chodników i ciągów pieszych w mieście. Dodatkową rękojmią trwałości rezultatów projektu jest postawa mieszkańców osiedla, którzy nieraz włączali się w inicjatywy związane z Dworem Czarne a idea utworzenia parku jest im bliska i ma ich poparcie. Uwaga: Część zadań może być realizowana w trybie tzw. zgłoszenia budowy. Uprości to oraz skróci czynności fazy przygotowawczej. Niezależnie od tego wskazane byłoby przeprowadzenie przez Miasto niektórych z tych czynności jeszcze w tym roku. W tym zakresie fachowej pomocy może Miastu udzielić w trybie wolontaryjnym, jeleniogórski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, który deklaruje opracowanie, bez ponoszenia przez Miasto jego kosztów, program funkcjonalno-użytkowy zadania, z niezbędnymi uzgodnieniami, pod kątem przetargu na zamówienie publiczne, który dzięki temu mógłby się odbyć już w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Budowa postulowanego ciągu pieszego ma potrójne uzasadnienie: 1) Ścieżka będzie służyć wygodzie mieszkańców, gdyż wyraźnie skróci trasę od przystanku MZK „Dwór Czarne“, dla pieszych zmierzających w głąb starszej części osiedla. Równocześnie poprawi na tym odcinku ich bezpieczeństwo, gdyż obecnie korzystają oni z wąskiego chodnika z mostkiem usytuowanym na łuku drogi. 2) Budowa ścieżki zapoczątkuje przekształcanie terenu dziś zdegradowanego estetycznie i bezużytecznego, w niewielki ale atrakcyjny park, co poprawi ogólny wizerunek osiedla Czarne. Powiększy to łączny areał zieleni urządzonej na obszarze Jeleniej Góry. 3) Będzie to działanie ważne dla stopniowego kształtowania właściwej, wizualnej „oprawy“ cennego zabytku, XVI-wiecznego Dworu Czarne. Jego rewaloryzacja nie jest zakończona, ale w najbliższych latach powinna być sfinalizowana. Na rzecz projektu przemawia także wsparcie jakiego udzielają mu organizacje społeczne. To m.in. Stowarzyszenie Architektów Polskich czy Fundacja Przyjaciele Dworu Czarne, która zawiązana została gdy uratowany dzięki inicjatywom obywatelskim Dwór Czarne stał się przedmiotem przestępczych zabiegów osób które nim przejściowo zawładnęły. Poza działaniami popularyzującymi ten cenny zabytek Fundacja angażuje się m.in. w działania bezpośrednie na rzecz ładu w jego otoczeniu. Przykładem jest przeprowadzona wiosną 2019 r. z mieszkańcami Czarnego, akcja pod hasłem „POSPRZĄTAJMY OKOLICE DWORU” (patrz zał. 3). Także obecnie trwa akcja grupy wolontariuszy - porządkowanie otoczenia Dworu, m.in. usuwanie dzikiego zakrzewienia fosy i samosiejek zagrażających murom zamku. Niniejszy projekt ma przede wszystkim przynieść konkretny efekt utylitarny. Jednak poza celem krótkoterminowym, jak w punkcie 1), równie istotny jest sygnalizowany w tytule projektu oraz w p. 2) i p. 3) j.w., jego cel długofalowy, czyli założenie osiedlowego parku. Teren o którym mowa jest zaniedbany i bezużyteczny choć leży w centrum Czarnego, jest łatwo dostępny komunikacyjnie a sam Dwór, w przeszłości już spopularyzowany, nadal jest celem odwiedzin turystów krajowych i zagranicznych. Sytuacja ta zmieni się korzystnie gdyż problemy własnościowe dotyczące tego zabytku, które przez 10 lat powodowały tu całkowity zastój, zostały rozstrzygnięte na drodze sądowej. Znaczenie tego szczególnego miejsca dla Jeleniej Góry będzie skokowo rosło. Dwór Czarne wraz z otoczeniem, dzięki jego wybitnym walorom kulturowo-historycznym, w synergii z odpowiednio dobranym profilem przyszłych funkcji, mogą być jedną z „lokomotyw rozwojowych” Miasta i Regionu. W świetle tych wyjaśnień, budowę skromnej i niedrogiej ścieżki parkowej należy traktować jako impuls „rozruchowy” kolejnych zdarzeń o rosnącym znaczeniu.

Zestawienie kosztów:

1.Przygotowanie dokumentacyjne projektu, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę24 600.00 zł
2.Budowa ścieżki parkowej (85 m.)60 000.00 zł
3.Budowa drewnianego mostku parkowego49 815.00 zł
4.Lampy parkowe19 680.00 zł
5.Ławki parkowe3 935.00 zł
6.Kosze na śmieci2 460.00 zł
7.Prace porządkowe w otoczeniu ścieżki (limit)20 000.00 zł
8.---0.00 zł
9.---0.00 zł
10.---0.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 180 490.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: zał. 1. - trasa ścieżki parkowej.jpg

Załącznik: zał. 2 - 1.jpg

Załącznik: zał. 2 - 2.jpg

Załącznik: zał. 2 - 3.jpg

Załącznik: zał. 3..jpg

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: