Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

1) JRG-1 w Jeleniej Górze, ul. Sokoliki 6, Jelenia Góra, 2) OSP Jelenia Góra-Sobieszów, ul. Cieplicka 168A, Jelenia Góra, 3) OSP w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 85B (remiza) oraz ul. Wiejska 54, Jelenia Góra (budynki garażowe)

Nr działki:

1) działki nr 16/2 i 16/4, obręb Cieplice 0008, AM-3, 2) działka nr 392/5, obręb Sobieszów 0002, AM-15, 3) działki nr 5 – budynek remizy (obręb 0060, AM-29) i 9/6 – budynki garażowe (obręb 0060, AM-23)

Skrócony opis projektu:

Przedmiotem projektu jest doposażenie służb ratowniczych z terenu miasta Jelenia Góra w sprzęt niezbędny podczas akcji ratunkowych i ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie miasta. Zakupiony w ramach projektu sprzęt służyć będzie również podczas innych działań podejmowanych przez strażaków i ratowników z Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra-Sobieszów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, którzy nie tylko prowadzą akcje ratownicze, ale także likwidują negatywne skutki klęsk żywiołowych, zabezpieczają ważne wydarzenia sportowe, biorą czynny udział w pokazach i imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym, realizują zadania edukacyjne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie działania podejmowane przez strażaków-ratowników służyć mają zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i turystom. Aby jednak działania te (czy to ratownicze czy mające charakter edukacyjny) były skuteczne, niezbędne jest współdziałanie wszystkich służb ratowniczych oraz dysponowanie wysokiej jakości sprzętem, bez którego niesienie szybkiej i skutecznej pomocy nie jest możliwe. Niniejszy projekt jest nie tylko przykładem współpracy kilku jednostek straży pożarnej z Jeleniej Góry, ale przede wszystkim wyrazem pełnej odpowiedzialności strażaków-ratowników (zawodowych oraz ochotników), chcących w każdych warunkach być w pełni przygotowanymi do działań ratowniczych. W ramach projektu zakupione zostaną następujące sprzęty i środki ochrony indywidualnej: • innowacyjny w skali kraju tor przeszkód RIT (z angielskiego - Rapid Intervention Team; Skrót RIT określa szereg działań podejmowanych kiedy ratownicy zwalczający zagrożenie sami potrzebują pomocy ze strony swoich kolegów. Dzieje się tak ze względu na sytuację w jakiej się nagle znaleźli, np. nagle pogarszające się warunki pożarowe, odcięcie lub zgubienie drogi powrotu z pomieszczeń objętych pożarem, awaria sprzętu ochrony dróg oddechowych, itp.). Tor przeszkód, który powstanie w ramach projektu, przyczyni się do znaczącego podniesienia umiejętności jeleniogórskich strażaków-ratowników, które mogą okazać się szczególnie przydatne podczas prowadzenia działań ratowniczych w budynkach. Tor przechowywany będzie w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach strażnicy JRG-1 przy ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze (niezbędne prace budowlano-modernizacyjne oraz związane z nimi prace dokumentacyjne, obok zakupu sprzętu i wyposażenia, stanowią element niniejszego projektu), • torby RIT, przeciwpożarowe kaptury ucieczkowe oraz filtry do przeciwpożarowych kapturów ucieczkowych (sprzęt wykorzystywany podczas ewakuacji poszkodowanych z budynków), • środki ochrony osobistej strażaków: ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice strażackie, kominiarki strażackie, rękawice techniczne, hełmy do ratownictwa technicznego, kombinezony ratownicze (podstawowe wyposażenie strażaków biorących udział w akcjach bojowych oraz akcjach ratowniczych i ratunkowych), • sprzęt i wyposażenie niezbędne podczas akcji bojowych, ratowniczych i ratunkowych: przyczepka do transportu quada wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, samochodowa płachta gaśnicza, zestaw podpór stabilizacyjnych z akcesoriami, akumulatorowe narzędzie hydrauliczne kombi nożyco-rozpieracz, radiotelefony wraz ładowarkami i mikrofonogłośnikami, kamera termowizyjna wraz z ładowarką, detektor prądu zmiennego.

Pełny opis projektu:

CEL PROJEKTU Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez podniesienie i unowocześnienie potencjału technicznego jednostek straży pożarnej z terenu Jeleniej Góry. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup środków ochrony indywidualnej strażaków i specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu, likwidacji lub ograniczeniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Zakupione w ramach projektu wyposażenie wykorzystywane będzie w trakcie akcji ratunkowych oraz szkoleń doskonalących i pokazów prowadzonych na terenie Jeleniej Góry przez ratowników z: • Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i nr 2 z Jeleniej Góry, • Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra-Sobieszów, • Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Sprzęt posiadany przez służby ratownicze działające na terenie miasta nie zabezpiecza w pełni ich realnych potrzeb, dlatego też uzasadniony i konieczny jest zakup nowego sprzętu dla potrzeb właściwej ochrony mieszkańców i turystów licznie odwiedzających miasto i Kotlinę Jeleniogórską. Co więcej, w efekcie realizacji projektu zwiększy się skuteczność i szybkość działania ratowników z PSP i OSP w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, a zakup sprzętu wpłynie na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo ratowników. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w mieście i na terenie trudnym (w tym wysokogórskim) oraz sprzęt służący doskonaleniu umiejętności strażaków-ratowników w sytuacji pojawienia się zagrożenia podczas prowadzenia akcji w budynkach (tor przeszkód RIT na potrzeby ćwiczeń z zakresu ratowania strażaków przez strażaków). Ilość akcji, w których biorą udział rokrocznie ratownicy z Jeleniej Góry, jest znacząca. Jak czytamy w "Informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego i realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w 2021 roku", w 2021 roku na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu karkonoskiego odnotowano łącznie 2341 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: • 495 pożary, co stanowiło 21,14% wszystkich interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (z tego 250 pożarów powstało na terenie Miasta), • 1648 miejscowych zagrożeń (zdarzenia związane z COVID – 19, huragany i silne wiatry, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wady środków transportu, wady środków transportu lub ich nieprawidłowa eksploatacja, nietypowe zachowanie się zwierząt, wady urządzeń grzewczych lub nieprawidłowa eksploatacja tych urządzeń), co stanowiło 70,40% wszystkich zdarzeń, w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej (z tego 681 na terenie Miasta). Projekt zgodny jest ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025”, realizując cel strategiczny nr 1: Wysoka jakość życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju miasta, cel operacyjny nr 1.7. Zwiększony poziom bezpieczeństwa związanego z klęskami żywiołowymi, pożarami, katastrofami i wypadkami w infrastrukturze technicznej, zadania realizacyjne: 1.7.1. Unowocześnienie wyposażenia jednostek ratownictwa oraz 1.7.4. Doskonalenie współpracy służb mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami i wypadkami w infrastrukturze technicznej. ADRESACI PROJEKTU Bezpośrednimi adresatami projektu są ratownicy z PSP i OSP (ok. 160 strażaków- ratowników), którzy użytkować będą zakupiony w ramach projektu sprzęt. Niemniej jednak należy pamiętać, że sprzęt ten będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych na terenie miasta oraz Kotliny Jeleniogórskiej akcji ratowniczych u ratunkowych. Adresatami pośrednimi projektu są więc wszyscy mieszkańcy miasta Jelenia Góra (78 778 mieszkańców - stan na 30 czerwca 2020r.) oraz osoby odwiedzające - w celach turystycznych i biznesowych - Jelenią Górę i otaczające miasto pasma górskie (ok. 4 mln turystów rocznie). CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU 1) W dwóch jednostkach ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze służy 110 strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych, kolejnych 10 strażaków dba o bezpieczeństwo mieszkańców pracując na Stanowisku Kierowania KM PSP. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze poza udziałem w akcjach ratowniczych prowadzą również szereg działań edukacyjnych, m.in. w ramach prowadzonego przez jeleniogórską Komendę Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży. 2) Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra – Sobieszów jest jedną z trzech jednostek OSP miasta Jelenia Góra. Została założona w 1946 roku, w 2019 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie liczy 17 czynnych strażaków. W ubiegłym roku strażacy spod Chojnika około 200 razy wyjeżdżali do pożarów, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń. 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej została założona w 1945, jest jedną z trzech jednostek OSP na terenie miasta Jeleniej Góry. Stowarzyszenie liczy 45 członków, z czego 24 jest uprawnionych do działań ratowniczo gaśniczych, oraz młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 20 członków. Jednostka w roku 2021 wyjechała do ponad 150 zdarzeń za terenie miasta. Podobnie jak OSP Jelenia Góra-Sobieszów, jednostka uczestniczy nie tylko w działaniach ratowniczych, ale także wszelakich imprezach organizowanych przez mieszkańców. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1) Etap 1: wyłonienie dostawców, podpisanie umów, zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu (2023 rok) 2) Etap 2: prowadzenie działań ratowniczych i profilaktycznych (2023-bezterminowo). ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE PROJEKTU Tor przeszkód na potrzeby ćwiczeń RIT umiejscowiony zostanie w budynku strażnicy JRG-1 w Jeleniej Górze, znajdującym się na ul. Sokoliki 6. Na potrzeby toru przeszkód zaadaptowane zostaną pomieszczenia znajdujące się na poddaszu budynku, na co zgodę wyraził już Komendant Miejski PSP w Jeleniej Górze (tor przeszkód powstanie w budynku znajdującym się na gruncie, którego właścicielem jest Gmina Jelenia Góra, niemniej jednak nieruchomość ta dzierżawiona jest Komendzie Miejskiej PSP w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ustawowej PSP w Jeleniej Górze). Prace budowlano-modernizacyjne oraz montaż toru poprzedzone zostaną przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Zakupione w ramach projektu wyposażenie osobiste strażaka oraz sprzęt posiadać będą niezbędne atesty, w tym świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. Zakupiony sprzęt stanowić będzie wyposażenie następujących jednostek: • Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze, do której trafi tor przeszkód RIT, 2 torby RIT wraz z filtrami, 8 sztuk kapturów ucieczkowych, 100 sztuk rękawic technicznych, 2 samochodowe płachty gaśnicze, zestaw podpór stabilizujących z akcesoriami oraz 30 hełmów do ratownictwa technicznego (przechowywane będą w budynku strażnicy na ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze), • Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra-Sobieszów, która wzbogaci się o akumulatorowe narzędzie hydrauliczne kombi nożyco-rozpieracz, przyczepę do transportu quada, 9 kompletów ubrań specjalnych oraz 10 sztuk kombinezonów ratowniczych (przechowywane będą w budynku strażnicy na ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze), • Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, która wzbogaci się o 15 kompletów ubrań specjalnych, 15 par butów strażackich, 15 sztuk rękawic strażackich, 15 sztuk kominiarek strażackich, kamerę termowizyjną wraz z ładowarką, detektor prądu zmiennego oraz 6 sztuk radiotelefonów z ładowarkami i mikrofonogłośnikami (przechowywane będą w budynkach OSP na ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze). Budynek strażnicy JRG-1, remiz oraz budynków garażowych OSP Jelenia Góra-Sobieszów i OSP w Jeleniej Górze, znajdują się na działkach, których właścicielem jest Gmina Jelenia Góra. KOSZTY PROJEKTU W KOLEJNYCH LATACH Projekt nie będzie generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych/zatrudnienia, za wyjątkiem kosztów bieżącego utrzymania i serwisu sprzętu (kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi sprzętu, ubezpieczeniem). Można założyć (aczkolwiek są to jedynie wstępne kalkulacje), iż roczne szacunkowe koszty bieżącego utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oscylować będą w granicach 2.000,00 zł.

Zestawienie kosztów:

1.Zakup toru przeszkód RIT na potrzeby ćwiczeń ratowniczych – 1 zestaw48 500.00 zł
2.Koszty prac budowlano-adaptacyjnych w pomieszczeniach strażnicy JRG-1 na ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze na potrzeby montażu toru do przeszkód RIT45 000.00 zł
3.Koszty przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych pozwoleń, koszty nadzoru inwestorskiego (dot. prac budowlano-adaptacyjnych w pomieszczeniach strażnicy JRG-1)10 000.00 zł
4.Zakup toreb RIT wykorzystywanych podczas ewakuacji poszkodowanych z budynków – 2 sztuki (2.400,00 zł); Zakup przeciwpożarowych kapturów ucieczkowych wykorzystywanych podczas ewakuacji poszkodowanych z budynków – 8 sztuk (7.200,00 zł); Zakup filtrów do prz14 200.00 zł
5.Zakup ubrań specjalnych stanowiących podstawowe wyposażenie strażaków-ratowników, przeznaczonych do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych – 24 komplety (140.000,00 zł); Zakup kombinezonów ratowniczych – 10 sztuk (6.000,00 zł); Zakup butów s230 100.00 zł
6.Zakup samochodowej płachty gaśniczej – 2 sztuki24 000.00 zł
7.Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych z akcesoriami – 1 zestaw6 000.00 zł
8.Zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego kombi nożyco-rozpieracza – 1 sztuka62 000.00 zł
9.Zakup przyczepki do transportu quada wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych - 1 sztuka25 000.00 zł
10.Zakup radiotelefonów wraz ładowarkami i mikrofonogłośnikami - 6 zestawów (22.000,00 zł); Zakup kamery termowizyjnej wraz z ładowarką – 1 zestaw (10.400,00 zł); Zakup detektora prądu zmiennego – 1 sztuka (2.800,00 zł)35 200.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: