REGULAMIN
„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
Miasta Jelenia Góra na rok 2019”

Załączniknr 1 do Zarządzenia  NR 0050.1476.2018.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 czerwca 2018 r.

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. W celu spełnienia oczekiwań mieszkańców Jeleniej Góry wprowadza się „Jeleniogórski Budżet Obywatelski Miasta Jelenia Góra na rok 2019” zwany dalej „JBO 2019”.
 2. Na realizację JBO 2019 przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł.
 3. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców miasta Jeleniej Góry, należące do zadań własnych gminy, służące rozwojowi miasta Jeleniej Góry
  i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców.
 4. Propozycje projektów zgłaszane przez mieszkańców miasta Jeleniej Góry w ramach JBO 2019 mogą mieć charakter:
  1. projektów „twardych” - inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej i dotyczące wybranego rejonu miasta,
  2. projektów „miękkich” - nieinwestycyjnych (prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych), dotyczących całego obszaru miasta.
 5. Kwotę określoną w pkt. 2. przeznacza się na realizację projektów wg następującego podziału:
  1. projekty „twarde”, pula środków 800 000,00 zł, po 200 000,00 zł na każdy rejon miasta,
  2. projekty „miękkie”, pula środków 200 000,00 zł, dla obszaru całego miasta.
 6. Jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie łącznie 3 propozycje projektów w ramach odrębnie składanych wniosków.
 7. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego (kalendarzowego).
 8. Wartość zgłaszanej propozycji projektu winna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu (dokumentacja projektowa, zezwolenia i wykonanie) i nie może generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi).
 9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu wystąpią okoliczności, w których konieczne będzie zwiększenie środków na jego realizację (m.in.: w wyniku opracowanej dokumentacji lub rozstrzygnięcia przetargu/zapytania), projekt nie będzie realizowany.

 

Wymogi formalne jakim powinny odpowiadać zgłaszane propozycje projektów
§ 2

 1. Zgłaszanie propozycji projektów do JBO 2019 odbywa się dwuetapowo poprzez:
  1. wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl, załączenie wymaganych załączników, a następnie wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww platformy,
  2. wydrukowanie i podpisanie uprzednio wysłanego wniosku za pośrednictwem ww platformy wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) i złożenie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 14 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2019, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.
 2. Wypełnienie wniosku w celu złożenia propozycji projektu wymaga podania adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa oraz numeru PESEL/NIP.
 3. Propozycja projektu musi być kompletna i spójna, z dokładnie oznaczoną lokalizacją jego realizacji oraz ze wskazaniem grupy docelowej odbiorców i kosztów realizacji projektu wg własnego oszacowania.
 4. Ostateczna wycena zostanie zweryfikowana w trakcie analizy formalno-merytorycznej.
 5. Zgłoszenia propozycji projektów do  budżetu obywatelskiego może dokonać:
  1. osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia,
  2. osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.
 6. Wnioskodawca może na dowolnym etapie wycofać zgłoszoną propozycję projektu, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania. Pisemną rezygnację należy złożyć w siedzibie Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 14 (kancelaria).

Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających propozycję projektu
§ 3

 1. Zgłaszana propozycja projektu powinna zawierać listę z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców popierających propozycję projektu, przy czym nie może ona być mniejsza niż 50 mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszana jest propozycja projektu.
 2. Osobami uprawnionymi do złożenia podpisu na liście poparcia są osoby zamieszkałe w Jeleniej Górze, które w dniu składania podpisu na liście poparcia ukończyły co najmniej 16 rok życia.
 3. Dane na liście poparcia należy wypełnić czytelnie.
 4. Wymagany wzór listy poparcia – z opcją pobrania – jest/będzie dostępny na stronie internetowej miasta – jeleniagora.pl.

Zasady oceny zgłoszonych propozycji projektów
§ 4

 1. Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 2. Wydział Rozwoju Miasta przeprowadza wstępną weryfikację wniosków pod względem formalnym, następnie przekazuje je do 3-etapowej oceny merytorycznej właściwym wydziałom:
  1. etap 1 - weryfikacja własności działek, na których realizowane będą zadania, przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
  2. etap 2 - ocena zgodności wniosków z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra, dokonana przez Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa,
  3. etap 3 – analiza merytoryczna wniosków przez właściwe kompetencyjnie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 3. Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem propozycji projektu.
 4. Analiza formalna propozycji projektów odbywa się według poniższych kryteriów:
  1. przesłanie propozycji projektu w wymaganej formie i terminie tj. za pomocą platformy elektronicznej, jak i dostarczenie oryginału kompletów dokumentów do siedziby urzędu,
  2. wypełnienie treścią merytoryczną wszystkich obowiązkowych pól w propozycji projektu,
  3. dołączenie oryginalnej wymaganej listy podpisów mieszkańców popierających propozycję projektu z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów i czytelności podpisów,
  4. złożenie propozycji projektu przez uprawioną osobę,
  5. podpisanie kompletu dokumentów przez osobę upoważnioną.
 5. Analiza merytoryczna propozycji projektów odbywa się według poniższych kryteriów:
  1. zgodność z obowiązującym prawem,
  2. lokalizacja propozycji projektu w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
  3. zgodność propozycji projektu z kompetencjami gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994) i z Regulaminem Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego,
  4. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
  5. ogólnodostępność propozycji projektu dla mieszkańców miasta Jelenia Góra,
  6. zgłaszana propozycja projektu służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta,
  7. techniczna możliwość realizacji,
  8. weryfikacja kosztów, z zastrzeżeniem, że rzeczywisty koszt realizacji propozycji projektu nie może przekroczyć kwot opisanych w  1,
  9. niegenerowania dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
  10. braku ujęcia w budżecie miasta lub wieloletniej prognozie finansowej,
  11. realizacja propozycji projektu możliwa jest w ramach jednego roku budżetowego.

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia podczas oceny merytorycznej, że złożona propozycja projektu jest niekompletna, zawiera nieścisłości lub brak jest stosownych załączników (niezbędnych do oceny możliwości realizacji projektu), Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o konieczności dokonania uzupełnień/uszczegółowień złożonej propozycji projektu o określone dane, z wyznaczonym na to dodatkowym terminem 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji.
 2. Brak uzupełnienia danych o których mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, skutkować będzie odrzuceniem propozycji projektu.
 3. W przypadku złożenia propozycji projektów o tożsamym lub zbliżonym przedmiocie i/lub lokalizacji, możliwe jest łączenie propozycji projektów. Ingerowanie w zakres tych propozycji projektów, możliwe jest jedynie na wniosek i poprzez autorów tych propozycji projektów.
 4. W przypadku braku zgody autorów propozycji projektów na połączenie bądź modyfikację przedłożonych propozycji projektów, będą one rozpatrywane osobno.

§ 6

 1. W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacyjnej sporządza się wykaz propozycji projektów, które poddaje się pod głosowanie oraz wykaz propozycji projektów, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji i nie zostaną dopuszczone do głosowania (z podaniem przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji).
 2. Wykazy po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta.

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników głosowania i podawania ich do publicznej wiadomości
§ 7

 1. Wybór projektów przeprowadza się w głosowaniu, które odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej na stronie internetowej miasta - jeleniagora.pl.
 2. Platforma elektroniczna obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawierać będzie, informacje dotyczące poszczególnych projektów.
 3. W budynkach Urzędu Miasta zostaną dodatkowo utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego. Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości przed głosowaniem.
 4. Pracownik Urzędu Miasta obsługujący stanowisko do głosowania w obecności osoby zainteresowanej, wprowadzi dane do platformy elektronicznej.
 5. Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.

§ 8

 1. Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2019, ukończyła co najmniej 16. rok życia.
 2. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię, nazwisko, nr PESEL osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.
 3. Każdy uprawniony głosuje tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 4. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” - i na jedną propozycję projektu w ramach projektów „miękkich”.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule propozycji projektu.
 6. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 4 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
 7. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednej propozycji projektu (np. tylko „twardego” czy „miękkiego”), nie powoduje nieważności głosu.
 8. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.
 9. Przy pomocy jednego numeru telefonu będą mogły głosować maksymalnie 3 osoby (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do trzech- wysyłanych na jeden numer telefonu).
 10. Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

§ 9

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu wskazań oddanych na każdą z propozycji projektów.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdej kategorii lecz nie mniej niż 100 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2019, zgodnie z zapisami § 1.
 3. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków o której mowa w § 1, podlega on odrzuceniu, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków określonej w § 1.
 4. W przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszony żaden projekt, albo zgłoszone projekty nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi proporcjonalnie na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez pracownika Urzędu Miasta w obecności Wnioskodawców.
 6. Wynik losowania jest ostateczny.
 7. Informacja o liście projektów, przyjętych do realizacji w ramach JBO 2019, podana zostanie do publicznej wiadomości w terminie określonym w Harmonogramie JBO 2019 na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra.
 8. Wyniki głosowania podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 9. Od zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wyników głosowania nie ma odwołania.

Realizacja zadań
§ 10

 1. Projekty wyłonione w procedurze opisanej w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte w projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra na 2019 rok.
 2. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Załącznik nr 1 – Lista rejonów,
  • Załącznik nr 2 – Harmonogram JBO 2019.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 11

 1. Zgłoszenie propozycji projektów i udział w głosowaniu wymaga podania danych osobowych osoby zgłaszającej propozycję projektu, osób popierających propozycję projektu, osoby głosującej oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji JBO 2019. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Jeleniej Góry bezpośrednio związani z realizacją JBO 2019.
 3. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze przy Plac Ratuszowy 58, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Niezaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi złożenie propozycji projektu do JBO 2019.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po upływie roku od zatwierdzenia wyników głosowania JBO 2019 przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

od 13.05.2019r. (od godz. 10.00)
do 02.06.2019r. (do godz. 24.00)

Zgłaszanie wniosków na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE