REGULAMIN
„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
Miasta Jelenia Góra na rok 2020”

Załączniknr 1 do Zarządzenia  nr 0050.136.2019.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 1

 1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców miasta Jelenia Góra, należące do zadań własnych gminy, służące rozwojowi miasta i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców.
 2. Na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, zwanego dalej JBO2020, przeznacza się kwotę 2 400 000 zł.
 3. Jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie łącznie 3 projekty w ramach odrębnie składanych wniosków.
 4. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego (kalendarzowego).
 5. Projekty zgłaszane w ramach JBO2020 mogą mieć charakter:
  1. projektów „twardych” - inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej,
  2. projektów „miękkich” - nieinwestycyjnych (prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych).
 6. Kwotę określoną w pkt. 3. przeznacza się na realizację projektów wg następującego podziału:
  1. projekty „twarde”, pula środków – 2 000 000 zł
  2. projekty „miękkie”, pula środków – 400 000 zł
 7. Wartość projektu twardego zgłaszanego przez mieszkańców nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.
 8. Wartość projektu miękkiego zgłaszanego przez mieszkańców nie może przekroczyć kwoty 150 000 zł.
 9. Lokalizacja projektu musi mieć miejsce w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy.
 10. Wartość zgłaszanego projektu winna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i realizacją zadania (dokumentacja projektowa, zezwolenia i wykonanie).
 11. Projekt nie może generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
  w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi).
 12. W przypadku, gdy w wyniku opracowanej dokumentacji projektowej lub w trakcie procedury wyboru wykonawcy na realizację wybranego zadania, wystąpią okoliczności, w których konieczne będzie zwiększenie środków na jego realizację, projekt nie będzie realizowany.

 § 2

 1. Zgłaszanie projektów do JBO2020 odbywa się dwuetapowo poprzez:
  1. wypełnienie wniosku (zgodnego z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl, załączenie (uzupełnienie) wymaganych załączników, a następnie wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww. platformy,
  2. wydrukowanie i podpisanie uprzednio wysłanego wniosku za pośrednictwem ww. platformy wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) i złożenie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 204 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.
 2. Wypełnienie wniosku w celu złożenia propozycji projektu wymaga podania adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa oraz numeru PESEL/NIP/REGON.
 3. Złożony wniosek musi być wypełniony kompletnie i poprawnie, z dokładnie oznaczoną lokalizacją realizacji projektu oraz ze wskazaniem kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania.
 4. Terminy składania projektów  określa Załącznik nr  1 do  niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenia projektów do budżetu obywatelskiego może dokonać:
  1. osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła 16 rok życia,
  2. osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający dołącza listę podpisów mieszkańców popierających projekt. Wymagany wzór listy poparcia określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 7. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt wynosi 50.
 8. Osobami uprawnionymi do złożenia podpisu na liście poparcia są mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy najpóźniej w dniu składania podpisu na liście poparcia, ukończyli 16 rok życia.
 9. Dane na liście poparcia muszą być wypełnione czytelnie.
 10. Wnioskodawca może na dowolnym etapie wycofać zgłoszoną propozycję projektu, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania. Pisemną rezygnację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 204 (kancelaria).

§ 3

 1. Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 2. Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem projektu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 3. Analiza formalna projektów odbywa się według poniższych kryteriów:
  1. przesłanie projektu w wymaganej formie i terminie,
  2. dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów,
  3. złożenie i podpisanie projektu przez uprawioną osobę,
  4. propozycja projektu jest kompletna i spójna oraz zawiera dokładnie oznaczoną lokalizację jego realizacji oraz ze wskazaniem kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania,
  5. propozycja projektu nie przekracza wartości określonej w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
 4. Analiza merytoryczna projektów odbywa się według poniższych kryteriów:
  1. zgodność z obowiązującym prawem oceniana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  2. lokalizacja projektu w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
  3. zgodność projektu z kompetencjami gminy,
  4. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
  5. dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jelenia Góra,
  6. techniczna możliwość realizacji weryfikowana przez wydziały merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  7. wysokość kosztów po weryfikacji, nie przekracza ustalonego budżetu,
  8. niegenerowanie dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
  9. możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
 5. W przypadku stwierdzenia podczas oceny merytorycznej, że złożona propozycja projektu jest niekompletna, zawiera nieścisłości lub brak jest stosownych załączników (niezbędnych do oceny możliwości realizacji projektu), Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o konieczności dokonania uzupełnień/uszczegółowień złożonej propozycji projektu o określone dane, z wyznaczonym na to dodatkowym terminem 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji.
 6. Brak uzupełnienia danych o których mowa w ust. 5 w wyznaczonym terminie, skutkować będzie odrzuceniem propozycji projektu.
 7. W przypadku złożenia propozycji projektów o tożsamym lub zbliżonym przedmiocie i/lub lokalizacji, możliwe jest łączenie propozycji projektów. Ingerowanie w zakres tych propozycji projektów, możliwe jest jedynie na wniosek i poprzez autorów tych propozycji projektów.
 8. W przypadku braku zgody autorów propozycji projektów na połączenie bądź modyfikację przedłożonych propozycji projektów, będą one rozpatrywane osobno.

§ 4

 1. Na podstawie oceny dokonanej zgodnie z § 3 sporządza się wykaz projektów, które poddaje się pod głosowanie oraz wykaz projektów, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji i nie zostaną dopuszczone do głosowania (z podaniem przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji).
 2. Wykazy po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta.
 3. Od wyników weryfikacji, zarówno po etapie oceny formalnej, jak i po etapie oceny merytorycznej, przysługuje odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia wykazu projektów na stronie internetowej miasta.
 4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 5. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania.
 6. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, projekt niezwłocznie wpisuje się do wykazu projektów, które poddaje się pod głosowanie.

§ 5

 1. Mieszkańcy oddają głosy na wybrane przez siebie projekty w głosowaniu tajnym.
 2. Wybór projektów przeprowadza się w głosowaniu, które odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej na stronie internetowej miasta - jeleniagora.pl.
 3. Platforma elektroniczna obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawierać będzie, informacje dotyczące poszczególnych projektów.
 4. W budynkach Urzędu Miasta zostaną dodatkowo utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego. Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości przed głosowaniem.
 5. Pracownik Urzędu Miasta obsługujący stanowisko do głosowania w obecności osoby zainteresowanej, wprowadzi dane do platformy elektronicznej.
 6. Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.
 7. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.
 8. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię, nazwisko, nr PESEL osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.
 9. Każdy uprawniony głosuje tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 10. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” - i na jedną propozycję projektu w ramach projektów „miękkich”.
 11. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule propozycji projektu.
 12. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 10 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
 13. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednej propozycji projektu (np. tylko „twardego” czy „miękkiego”), nie powoduje nieważności głosu.
 14. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.
 15. Przy pomocy jednego numeru telefonu będą mogły głosować maksymalnie 3 osoby (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do trzech - wysyłanych na jeden numer telefonu).
 16. Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

 § 6

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 2. Do realizacji zostają przyjęte projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii lecz nie mniej niż 100 głosów, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski określonej w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
 3. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków o której mowa w §1, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 5. Wynik losowania jest ostateczny.
 6. Informację o liście projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Jelenia Góra.
 7. Wyniki głosowania podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 8. Od zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wyników głosowania nie ma odwołania.

 § 7

 1. Projekty wyłonione w procedurze opisanej w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte
  w projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra na 2020 rok.
 2. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Załącznik nr 1 – Harmonogram JBO2020
  • Załącznik nr 2 – Wzór formularza wniosku
  • Załącznik nr 3 – Wzór listy poparcia

 § 8

 1. Zgłoszenie propozycji projektów i udział w głosowaniu wymaga podania danych osobowych osoby zgłaszającej propozycję projektu, osób popierających propozycję projektu, osoby głosującej oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji JBO2020. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Jeleniej Góry bezpośrednio związani z realizacją JBO2020.
 3. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze przy Plac Ratuszowy 58, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Niezaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi złożenie propozycji projektu do JBO2020.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po upływie roku od zatwierdzenia wyników głosowania JBO2020 przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 

 

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2020.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE