REGULAMIN
„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
Miasta Jelenia Góra na rok 2018”

Załączniknr 1 do Zarządzenia 0050.1199.2017
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 października 2018 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. W celu spełnienia oczekiwań mieszkańców Jeleniej Góry wprowadza się „Jeleniogórski Budżet Obywatelski Miasta Jelenia Góra na rok 2018” zwany dalej „JBO 2018”.
 2. Ze środków JBO 2018 finansowane są zadania mające służyć mieszkańcom Jeleniej Góry, muszą więc być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.
 3. Na realizację JBO 2018 przeznacza się kwotę 600 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie obiektów/miejsc służącym ww. celom.
 4. Przeznaczoną kwotę dzieli się po 150 000 zł na każdy z czterech rejonów miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wartość zgłoszonego zadania winna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania, a jego całkowita wartość nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.
 6. Zadania zaplanowane w ramach JBO 2018 muszą być możliwe do całkowitego zrealizowania w 2018 roku i nie mogą generować dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi).

Rozdział 2
Zgłaszanie wniosków
§ 2

 1. Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2018 oraz złożenia podpisu na listach poparcia może dokonać:
  1. osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku lub podpisu na liście poparcia ukończyła co najmniej 16 rok życia,
  2. osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.
 2. Jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 wnioski.

§ 3

 1. Zgłaszanie wniosków z propozycją zadań do JBO 2018 odbywać się będzie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej, do której link umieszczony jest na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl.
 2. Wypełnienie formularza będzie wymagało podania adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa oraz numeru PESEL/NIP celem założenia profilu Wnioskodawcy.
 3. Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą elektroniczną będzie wygenerowane przez system powiadomienie, które zostanie wysłane na podany przez Wnioskodawcę adres email.
 4. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 14 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2018, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku jest dołączenie listy poparcia podpisanej przez co najmniej 50 osób, o których mowa w § 2 pkt. 1. Dane na liście poparcia należy wypełnić czytelnie. W przypadku braku możliwości odczytania danych osobowych podpis z poparciem nie będzie uznany. Wzór listy poparcia – z opcją pobrania - będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl
 6. Wnioskodawca może na dowolnym etapie wycofać zgłoszony wniosek, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania. Pisemną rezygnację należy złożyć w Urzędzie Miasta, zgodnie z adresem podanym w § 3 pkt. 4.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia swojego profilu Wnioskodawcy. Błędy w transmisji danych, brak uzupełnień przez Wnioskodawcę w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2018, skutkować będą nieprzyjęciem wniosku i odstąpieniem od przeprowadzenia dalszej procedury.

§ 4

 1. Zgłoszone wnioski przekazywane będą właściwym merytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Jelenia Góra celem dokonania analizy formalno-merytorycznej.
 2. Analiza wniosków odbywać się będzie według poniższych kryteriów:
  1. lokalizacja zadania w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
  2. zgodność z kompetencjami gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) i z Regulaminem JBO 2018,
  3. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra,
  4. oddziaływanie społeczne oraz ogólnodostępność zadania dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra,
  5. techniczna możliwość realizacji,
  6. weryfikacja kosztów, z zastrzeżeniem, że rzeczywisty koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwot opisanych w § 1, pkt. 3, 4 i 5.
 3. Wnioski niespełniające któregokolwiek z kryteriów opisanych w § 4, pkt. 2, nie będą brane pod uwagę i nie zostaną poddane głosowaniu, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email.

Rozdział 3
Weryfikacja wniosków
§ 5

 1. W terminie wyznaczonym w Harmonogramie JBO 2018 przeprowadza się procedurę weryfikacyjną.
 2. Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra przeprowadza wstępną weryfikację wniosków pod względem formalnym (ocena pod względem prawidłowości wypełnienia pól wniosku, sprawdzenia listy poparcia – liczby podpisów, ilość załączników, podpisy Wnioskodawców), następnie przekazuje je do 3-etapowej oceny merytorycznej właściwym wydziałom Urzędu Miasta Jelenia Góra:
  1. etap 1 - weryfikacja własności działek, na których realizowane będą zadania, przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  2. etap 2 - ocena zgodności wniosków z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra, dokonana przez Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  3. etap 3 – analiza merytoryczna wniosków przez właściwe kompetencyjnie Wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 3. Przy analizie merytorycznej i udzielaniu rekomendacji stosowane będą kryteria określone w § 4 pkt. 2.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest, na wezwanie, do usunięcia braków, które skutkować mogą odstąpieniem od dalszej procedury i uzupełnienia wniosku w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2018.
 5. W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacyjnej Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, w oparciu o wnioski, które spełniły warunki opisane w § 4 pkt. 2 oraz otrzymały pozytywną rekomendację, przygotuje wykaz zadań, które poddane zostaną pod głosowanie.
 6. Wykaz zadań, o którym mowa w pkt. 5 oraz lista wniosków, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji (z podaniem przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji) zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl, w terminie określonym w Harmonogramie JBO 2018.

Rozdział 4 
Wybór zadań
§ 6

 1. Wybór zadań przeprowadza się w głosowaniu, które odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej w serwisie internetowym Miasta - www.jeleniagora.pl.
 2. Platforma elektroniczna obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawierać będzie, informacje dotyczące poszczególnych zadań.
 3. Wychodząc naprzeciw osobom nieposiadającym telefonów komórkowych, nieposługującym się systemami komputerowymi, a także z uwagi na osoby starsze i niepełnosprawne, w budynkach Urzędu Miasta zostaną utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego. Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym w harmonogramie.
 4. Stanowisko do głosowania będzie obsługiwał pracownik Urzędu Miasta, który w obecności i imieniu osoby zainteresowanej odda głos na wybrane przez nią projekty.
 5. Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.

§ 7

 1. Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2018, ukończyła co najmniej 16. rok życia.
 2. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię, nazwisko, nr PESEL osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.
 3. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla wybranych rejonów Miasta Jelenia Góra.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule zadania.
 5. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 3 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
 6. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednego zadania, nie powoduje nieważności głosu.
 7. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.
 8. Przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogło głosować maksymalnie 5 osób (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do pięciu - wysyłanych na jeden numer telefonu).
 9. Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

§ 8

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu wskazań oddanych na każde z zadań.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdym rejonie, lecz nie mniej niż 100 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2018, zgodnie z zapisami § 1 pkt. 3, 4 i 5
 3. W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez pracownika Urzędu Miasta Jelenia Góra w obecności Wnioskodawców tych zadań.
 4. Wynik losowania jest ostateczny.
 5. W przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszone żadne zadanie, albo zgłoszone zadania nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi proporcjonalnie na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Informacja o liście zadań, przyjętych do realizacji w ramach JBO 2018, podana zostanie do publicznej wiadomości w terminie określonym w Harmonogramie JBO 2018:
  1. na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra,
  2. w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” oraz Przewodniczącym rad doradczych Prezydenta Miasta,
  3. w formie komunikatu prasowego.

Rozdział 5
Realizacja zadań
§ 9

 1. Zadania wyłonione w procedurze opisanej w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte w budżecie Miasta Jelenia Góra na 2018 rok.
 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania jego wartość przekroczy pierwotnie zakładany budżet, zadanie nie będzie realizowane.
 3. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Załącznik nr 1 – Lista rejonów
  • Załącznik nr 2 - Harmonogram JBO 2018

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

20.09.2018r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE