Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania.

Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wynosi 2 500 000 zł brutto, z czego:

 • 1 800 000 zł na projekty „twarde",
 • 450 000 zł na projekty „miękkie”,
 • 250 000 zł na projekty „zielone”.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach JBO2021?

Ze środków JBO2021 mogą być finansowane:

 1. projekty „twarde” - tzw. inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej, o wartości nie wyższej niż 500 000 zł,
 2. projekty „miękkie” - nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe), o wartości nie wyższej niż 150 000 zł,
 3. projekty „zielone” – ułatwiające adaptację miasta do zmian klimatu, przyjazne dla środowiska i bytowania zwierząt, o wartości nie wyższej niż 250 000 zł.

spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 • zgodne z kompetencjami gminy,
 • służące rozwojowi miasta Jelenia Góra i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców,
 • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,
 • zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy,
 • możliwe do całkowitego zrealizowania w 2021 r.,
 • nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi),
 • zgodne z obowiązującym prawem,
 • zgodne ze "Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025",
 • zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
 • technicznie możliwe do zrealizowania.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Co rozumiemy przez projekty „zielone”?

Przez projekty zielone rozumie się projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt m.in.:

 • zazielenienie przestrzeni publicznej,
 • systemowa rewitalizacja skwerów i parków,
 • tworzenie łąk kwietnych,
 • tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji,
 • projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz żywieniu),
 • warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Jak i kiedy należy zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie projektów do JBO2021 odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta http://jbo.jeleniagora.pl i obejmuje:

 1. wypełnienie wniosku,
 2. załączenie wymaganych załączników,
 3. wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww. platformy.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO2021 może dokonać:

 • osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła16 rok życia,
 • osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Jak składamy listy z podpisami mieszkańców popierających projekt?

Do składanego wniosku z propozycją projektu, Wnioskodawca dołącza obowiązkowo listę podpisów mieszkańców popierających projekt.

Lista podpisów mieszkańców popierających projekt może mieć  formę:

 1. elektroniczną - elektronicznego poparcia, uzyskaną za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie http://jbo.jeleniagora.pl, lub
 2. papierową - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, złożonej do siedziby Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 – urna w holu głównym na parterze.

Wnioskodawca decyduje, którą wybiera formę poparcia.
Nie ma możliwości łączenia form poparcia.

Możliwość zbierania elektronicznego poparcia projektów, będzie dostępna na stronie jbo.jeleniagora.pl, tylko w terminie od 20.07.2020 r. od godziny 14.00 do 24.07.2020 r. do godziny 14.00 (czyli po zakończeniu etapu składania wniosków przez mieszkańców). W tym samym terminie będzie można też dostarczyć papierową wersję listy poparcia do siedziby Urzędu (Plac Ratuszowy 58, – urna w holu głównym na parterze).

Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt wynosi 50. Dane na papierowej liście poparcia muszą być wypełnione czytelnie.

Elektroniczne poparcie: 

 • weryfikacja uprawnienia do złożenia poparcia w formie elektronicznej przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do popierającego w formie sms na wskazany w formularzu poparcia, numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego poparcia,
 • każdy uprawniony udziela swojego poparcia, za pośrednictwem platformy elektronicznej, tylko jeden raz,
 • udzielenie poparcia w formie elektronicznej odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule propozycji projektu,
 • osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego poparcia w formie elektronicznej, przysługuje możliwość wskazania dowolnej  ilości projektów,
 • przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogła oddać swoje poparcie  tylko jedna osoba (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do jednej - wysyłanej na jeden numer telefonu),
 • otrzymanie sms przez osoby popierające jest zwolnione z opłat.

Kto jest uprawiony do poparcia propozycji projektu?

Osobami uprawnionymi do złożenia podpisu na papierowej liście poparcia, jak i do złożenia poparcia w formie elektronicznej, są mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy najpóźniej w dniu składania podpisu na liście poparcia, ukończyli 16 rok życia.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych propozycji projektów?

Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem projektu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Analiza formalna projektów odbywa się według poniższych kryteriów :

 1. przesłanie projektu w wymaganej formie i terminie,
 2. dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów, bądź uzyskanie wymaganego poparcia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy,
 3. złożenie i podpisanie projektu przez uprawioną osobę (przez złożenie i podpisanie projektu przez uprawnioną osobę, uważa się fakt wysłania kompletu wymaganych dokumentów za pomocą platformy elektronicznej,
 4. propozycja projektu jest kompletna i spójna oraz zawiera dokładnie oznaczoną lokalizację jego realizacji oraz ze wskazaniem kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania,
 5. propozycja projektu nie przekracza wartości określonej w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Analiza merytoryczna projektów odbywa się według poniższych kryteriów:

 1. zgodność z obowiązującym prawem oceniana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Jelenia Góra,
 2. lokalizacja projektu w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
 3. zgodność projektu z kompetencjami gminy,
 4. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
 5. dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jelenia Góra,
 6. techniczna możliwość realizacji weryfikowana przez wydziały merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra,
 7. wysokość kosztów po weryfikacji, nie przekracza ustalonego budżetu,
 8. niegenerowanie dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
 9. możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

Gdzie i jak będzie można głosować?

 • głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminach określonych w harmonogramie,
 • głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych,
 • z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, nie będą tworzone w budynkach Urzędu, ogólnodostępne stanowiska do głosowania. Pracownicy Urzędu będą jednak do Państwa dyspozycji pod telefonami 75 75 46 145 i 75 75 46 161 i pomogą przejść całą procedurę związaną z głosowaniem,
 • osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” , na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich” i na jedną propozycję w ramach projektów „zielonych”.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

 • po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każdy z projektów,
 • do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii, lecz nie mniej niż 100 głosów, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO2021,
 • w przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przeznaczonej na dany typ projektów, za zgodą autora (wnioskodawcy) projektu, dopuszcza się zmniejszenie zakresu zadania do wysokości posiadanych środków. W przypadku braku zgody autora(wnioskodawcy) projektu lub braku możliwości ograniczenia zakresu zadania, uwzględnione zostanie pierwsze z kolejnych zadań według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków,
 • w przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
 • wynik losowania jest ostateczny.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie