Co to jest budżet obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania.

Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 1 000 000 zł, z czego 800 000 zł przeznacza się na realizację projektów „twardych” po 200 000 zł na każdy z czterech rejonów miasta, i 200 000 zł na projekty „miękkie” dotyczące obszaru całego miasta.

Rejony miasta (zobacz) zostały określone w załączniku do regulaminu.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach JBO 2019?

Ze środków JBO 2019 mogą być finansowane:

 1. projekty„twarde”- tzw. inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej i dotyczące wybranego rejonu miasta,
 2. projekty „miękkie” - nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe), dotyczących całego obszaru miasta, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
  • należące do zadań własnych gminy
  • służące rozwojowi miasta Jeleniej Góry i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców
  • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,
  • zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy,
  • możliwe do całkowitego zrealizowania w 2019 r.,
  • o wartości nie większej niż 200 000 zł,
  • nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi)
  • zgodne z obowiązującym prawem,
  • zgodne ze strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025,
  • zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
  • nie ujęte w budżecie miasta lub wieloletniej prognozie finansowej. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Jak i kiedy należy zgłaszać propozycje zadań?

Zgłaszanie propozycji projektów do JBO 2019 odbywa się dwuetapowo poprzez:

 1. wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl, załączenie wymaganych załączników, a następnie wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww platformy
 2. wydrukowanie i podpisanie uprzednio wysłanego wniosku za pośrednictwem ww platformy wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) i złożenie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 14 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO 2019, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto może zgłaszać propozycje zadań?

Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2019 może dokonać:

 • osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia,
 • osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych propozycji projektów?

Analiza formalna propozycji projektów odbywa się według poniższych kryteriów:

 1. przesłanie propozycji projektu w wymaganej formie i terminie tj. za pomocą platformy elektronicznej, jak i dostarczenie oryginału kompletów dokumentów do siedziby urzędu,
 2. wypełnienie treścią merytoryczną wszystkich obowiązkowych pól w propozycji projektu,
 3. dołączenie oryginalnej wymaganej listy podpisów mieszkańców popierających propozycję projektu z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów i czytelności podpisów,
 4. złożenie propozycji projektu przez uprawioną osobę,
 5. podpisanie kompletu dokumentów przez osobę upoważnioną.

Uwaga! Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem propozycji projektu!

Analiza merytoryczna propozycji projektów odbywa się według poniższych kryteriów:

 1. zgodność z obowiązującym prawem,
 2. lokalizacja propozycji projektu w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
 3. zgodność propozycji projektu z kompetencjami gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994) i z Regulaminem Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego,
 4. zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
 5. ogólnodostępność propozycji projektu dla mieszkańców miasta Jelenia Góra,
 6. zgłaszana propozycja projektu służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta,
 7. techniczna możliwość realizacji,
 8. weryfikacja kosztów, z zastrzeżeniem, że rzeczywisty koszt realizacji propozycji projektu nie może przekroczyć kwot opisanych w § 1.
 9. niegenerowania dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
 10. braku ujęcia w budżecie miasta lub wieloletniej prognozie finansowej,
 11. realizacja propozycji projektu możliwa jest w ramach jednego roku budżetowego. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

Gdzie i jak będzie można głosować?

 • głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminach określonych w harmonogramie,
 • głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych,
 • w budynkach urzędu miasta utworzone zostaną dodatkowo ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego,
 • osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” i na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich”.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2019, ukończyła co najmniej 16. rok życia.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

 • Po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każde z zadań,
 • Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdej kategorii, lecz nie mniej niż 100 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2019,
 • W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków o której mowa w § 1 Regulaminu JBO 2019, podlega on odrzuceniu, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków określonej w § 1 Regulaminu JBO 2019.
 • W przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszony żaden projekt, albo zgłoszone projekty nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi proporcjonalnie na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w Regulaminie JBO 2019.
 • W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez pracownika Urzędu Miasta w obecności Wnioskodawców.
 • Wynik losowania jest ostateczny.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

od 13.05.2019r. (od godz. 10.00)
do 02.06.2019r. (do godz. 24.00)

Zgłaszanie wniosków na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE