Co to jest budżet obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania. Pula środków na budżet obywatelski 2018 wynosi 600 000 zł z podziałem po 150 000 zł na każdy z czterech rejonów miasta. Rejony miasta (zobacz) zostały określone w załączniku do regulaminu.

Jakie zadania mogą być realizowane w ramach JBO 2018?

Ze środków JBO 2018 mogą być finansowane zadania:

 • służące mieszkańcom Jeleniej Góry i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,
 • o charakterze inwestycyjnym i/lub remontowym związane z organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie obiektów/miejsc służącym ww. celom
 • zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy,
 • o wartości nie większej niż 50 000 zł,
 • możliwe do całkowitego zrealizowania w 2018 r.,
 • nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi) Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Jak i kiedy należy zgłaszać propozycje zadań?

Propozycje zadań należy zgłaszać w pierwszej kolejności na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej, następnie w wersji papierowej składać do urzędu, w terminach określonych w harmonogramie.

Wzór formularza wniosku dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto może zgłaszać propozycje zadań?

Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2018 może dokonać:

 • osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia,
 • osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny wniosków?

Ocena formalna:

 • wypełnienie wszystkich pól wniosku
 • dostarczenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami w wymaganym terminie
 • spełnienie wymaganej ilości czytelnych podpisów na liście poparcia
 • podpisanie wniosku i załączników
 • zachowanie terminów określonych w harmonogramie

Ocena merytoryczna:

 • lokalizacja zadania w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
 • wartość zadania nie przekraczająca 50 000 zł,
 • inwestycyjny i/lub remontowy charakter zadania związany z organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie obiektów/miejsc służącym ww. celom.
 • ogólnodostępność zadania dla mieszkańców miasta i oddziaływanie społeczne
 • niegenerowanie przez zadanie kosztów dodatkowych w latach następnych,
 • techniczna możliwość realizacji,
 • możliwość realizacji zadania w całości w roku 2018
 • zgodność zadania z kompetencjami gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) i z Regulaminem JBO 2018,
 • zgodność zadania ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Kto i jak może oddać swój głos na wybrany projekt?

Gdzie i jak będzie można głosować?

 • głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminach określonych w harmonogramie,
 • głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych,
 • w wyznaczonych punktach miasta utworzone zostaną ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego,
 • osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla wybranego rejonu Miasta Jelenia Góra.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2018, ukończyła co najmniej 16. rok życia. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

 • po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każde z zadań,
 • do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdym rejonie, lecz nie mniej niż 100 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2018,
 • w przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez pracownika Urzędu Miasta Jelenia Góra w obecności Wnioskodawców tych zadań
 • w przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszone żadne zadanie, albo zgłoszone zadania nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi proporcjonalnie na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

20.09.2018r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE